Tallers AMIPA


Cursos de llengua catalana per a mares i pares no catalanoparlants

Inscripcions a la secretaria del centre fins dimecres 16 de novembre. Hi ha d'haver 15 inscripcions per a què el curs es pugui fer.

Fotos bunyolada 2016

I aquí tenim els millors bunyols fets per les padrines de Sant Jordi. Moltes gràcies!!!

Bunyolada 2016

Demà són les Verges, i l'AMIPA, un any més, convida tots els infants del CEIP de Sant Jordi a tastar els bunyols que les padrines faran. 
Moltes gràcies a l'AMIPA!

Renovació Consell Escolar

Benvolgudes famílies, 


Us informam que el nostre centre ha de procedir a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar. 
El procediment de renovació es farà seguint el següent calendari: 

- Dia 5/10/2016 sorteig dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral. Exposició dels censos provisionals. 
- Dia 10/10/2016 constitució de la Junta Electoral. 
- Dia 17/10/2016 termini reclamacions (12h) als censos provisionals. 
- Dia 20/10/2016 publicació dels censos definitius. 
- Dia 28/10/2016 final del termini de presentació de candidatures (per escrit). 
- Dia 7/11/2016 publicació i comunicació de les candidatures provisionals i resultats dels sorteigs de les meses electorals. 
- Dia 8/11/2016  fi del termini de presentació de candidatures provisionals (12h). 
- Dia 10/11/2016 publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
- Dia 14/11/2016 fi del termini per sol·licitar l'acreditació com a supervisor/a (12h). 
Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu. 
- Dia 22/11/2016 eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l'escrutini si hi ha empats.
- Dia 23/11/2016 reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes. 


Què és el Consell Escolar?
            És l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.

Qui forma part del Consell escolar?
  el director/a del centre, que n'és el president
  el cap d'estudis
  el secretari del centre (amb veu però sense vot) que actua com a secretari del consell
  un representant de l'Ajuntament
  4 representants dels pares i mares elegits per votació
  1  pare/mare representant de l'AMIPA
  5 representants dels mestres elegits per votació.

Com funciona  el Consell Escolar?
            Es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui la presidència o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres, que hauran d’indicar els temes a incloure a l’ordre del dia; en aquest últim cas, la reunió tendrà lloc dins els 15 dies següents a la data de la sol·licitud. En tot cas, serà preceptiva, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final.      L’assistència a les sessions del consell escolar serà un dret i un deure per a tots els membres.
            El director enviarà als membres del consell escolar la convocatòria amb l’ordre del dia, la documentació que serà objecte de debat i, si escau, d’aprovació, amb una antelació mínima de set dies naturals. Podran realitzar-se, a més, convocatòries extraordinàries amb una antelació mínima de 48 hores, quan la naturalesa dels assumptes que hagin de tractar-se així ho aconselli.

Quines competències té el Consell Escolar?
a) Establir les directrius i realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment, com també determinar els procediments necessaris per a la revisió, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre per aquest reglament en relació a la planificació i l’organització docent.
b) Aprovar el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com a documents integrats dins del projecte educatiu de centre, avaluar-ne el compliment i fixar els mecanismes de revisió.
c) Aprovar i avaluar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori l’equip directiu, i respectar, en tot cas, els aspectes docents que són competència del claustre, com també aprovar la memòria anual de final de curs on se’n reculli l’avaluació.
d) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, menjador i transport, o qualsevol altre servei que s’ofereixi a l’alumnat, aprovar-les i avaluar-les.
e) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
f) Conèixer les propostes del programa de direcció dels candidats al càrrec, que inclouran com a mínim els elements referits a l’article 30.3 d’aquest reglament, i elegir el director del centre.
g) Proposar la revocació de nomenament del director, en els termes previstos a l’article 34 d’aquest reglament.
h) Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre, i assignar-los competències, sense perjudici dels ja existents.
i) Concretar el calendari i l’horari escolar del centre, conforme a l’Ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura que els regula.
j) Decidir sobre l’admissió d’alumnes, amb subjecció al que s’ha establert en la normativa vigent.
k) Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que corresponguin a aquelles conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en el centre, d’acord amb el reglament d’organització i funcionament, i les normes que regulen els drets i deures de l’alumnat.
l) Analitzar, valorar i revisar les normes de convivència del centre, a fi de detectar-ne les deficiències i millorar els resultats educatius de la seva aplicació.
m) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar, i elaborar-ne un informe per incloure’l a la memòria anual.
n) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, i en aquelles accions assistencials a les quals el centre pugui prestar la seva col·laboració.
o) Fixar les directrius per a la col·laboració amb altres centres, entitats i organismes, amb finalitats culturals, educatives i socials.
p) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i del material escolar, i la seva renovació, com també vetllar-ne per la conservació.
q) Analitzar i valorar l’eficàcia en la gestió dels recursos.
r) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, com també els resultats de l’avaluació que en realitzi l’Administració educativa o qualsevol informe relatiu al funcionament d’aquest.

s) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura.

 Aquesta informació s'ha extreta del Reglament d'Organització i Funcionament del centre (ROF) i del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària (ROC).

Informació general

Benvolgudes famílies,
Volem donar-vos la benvinguda un curs més, i molt especialment a les famílies que per primera vegada formen part del nostre centre.
L’Equip Directiu i tot el Claustre ens posam a la vostra disposició per allò que necessiteu.

HORARI GENERAL DEL CENTRE I ALTRES DADES D'INTERÈS:

Activitats lectives: de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Servei de menjador: de dilluns a divendres de 14 a 16h, de setembre a juny (devora aula de psicomotricitat, zona poliesportiu). Compra directa de tiquets a la monitora.
Monitora de menjador: Maria, telèfon 687 34 97 37
Escola matinera: de dilluns a divendres de 7 a 9h, de setembre a juny.
Compra directa de tiquets als monitors (K-Codril a través de l'AMIPA).
Activitats extraescolars: de dilluns a divendres de 15 a 19h (dilluns i dijous fins les 18h).
L'organització de l'escola matinera i de les activitats extraescolars és a càrrec de l'AMIPA del centre.
Contacte AMIPA: 
amipasantjordi@gmail.com 
www.facebook.com/AMIPCEIP Sant Jordi

CALENDARI ESCOLAR:
  • Dia 12 d’octubre de 2016 (festa nacional).
  • 31 d'octubre (dia no lectiu de lliure elecció).
  • Dia 1 de novembre de 2016 (Tots Sants).
  • Dia 6 de desembre de 2016 (Dia de la Constitució).
  • Dia 8 de desembre de 2016 (Immaculada Concepció).
  • Dia 20 de gener (festa local).
  • Dia 27 de febrer (dia no lectiu de lliure elecció).
  • Dia 28 de febrer de 2017 (Festa Escolar Unificada).
  • Dia 1 de març (dia de les Illes Balears).
  • Dia 1 de maig (festa nacional).
Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
Pasqua: del 12 d’abril al 21 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
Les classes acaben dijous 22 de juny.

ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE:
Equip Directiu Directora Maria Antònia Rossinyol
Cap d’estudis Joana Pol
Secretària Fidela Sánchez
Educació Infantil
4t Xisca Carrió
5è Marga Pizà
6è Catalina Garcias
+1 Maria Garau/Antònia Pizà/Catalina Sansó (totes a ½ jornada)
Educació Primària
1r A Rebeca Ardid 1r B Maria Antònia Petro
2n Miquela Vidal
3r Maria Francisca Pastor
4t Lidia Sabater (½ jornada)
5è Adela Bujosa
6è Maria Coloma Gelabert
Mestres especialistes Pedagogia Terapèutica Joana Pol / Apol·lònia Piña (½ jornada)
Audició i Llenguatge Sabela Darder
Atenció a la Diversitat Magdalena Ramis
Llengua estrangera Catalina Rebassa (2/3 jornada) i Maria Isabel Forteza (½ jornada)
Música Pere Víctor Rado (½ jornada)
Educació Física Adela Bujosa
Religió Pilar Díez (compartida)
EOEP (Equip d'orientació educativa i psicopedagògica)
Orientadora: Catalina Júlia Morey (dimarts)
PTSC (professora tècnica de serveis a la comunitat): Aina Margalida (assistència mensual)

REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR
Presidenta Maria Antònia Rossinyol
Cap d'estudis Joana Pol
Secretària Fidela Sánchez
Representants dels mestres: 
Marga Pizà, Miquela Vidal, Maria Coloma Gelabert, 
Maria Francisca Pastor, Pere V. Rado
Presidenta de l'AMIPA: Joana Porquer
Representants de pares i mares:
Agustí Sánchez, Susana García, Daniela Quiles, Antònia Crespí
Representant Ajuntament:  Antonio José Muñoz

SERVEIS:
El centre disposa dels serveis d'escola matinera, menjador i activitats extraescolars.
Tots els models de sol·licitud es troben a la consergeria del centre.
Recordam que els tiquets d'escola matinera s'abonaran directament a la monitora.
Per a més informació en relació a les activitats extraescolars us podeu posar en contacte amb l'AMIPA del centre. També trobareu la informació de les activitats proposades al bloc del centre, fulls d'inscripció i facebook de l'AMIPA.
Els usuaris de menjador han d'avisar al conserge abans de les 9:20h del mateix dia o bé dipositar el tiquet de menjador a la bústia del centre. Recordam que els tiquets es compren a la monitora de menjador directament. El càtering responsable del servei de menjador és Newrest.

NORMATIVA BÀSICA
Puntualitat: És necessari que per al bon funcionament i organització de les activitats lectives els alumnes arribin puntuals. En cas de retard cal dur el justificant escrit.
Els alumnes d'Educació Infantil que arribin tard seran acompanyats pel conserge a la seva aula.
Sortides del centre: Els alumnes no podran sortir del centre en horari lectiu sense una persona adulta autoritzada, i prèvia comunicació a la tutora.
Entrevistes tutors: Cada tutora us informarà a les reunions de principi de curs per concertar una entrevista. En cas que necessiteu una cita amb la tutora, ho podeu sol·licitar a través de l'agenda.
Canvi dades personals: Us demanam que si hi ha canvi de telèfon o domicili ho comuniqueu a la secretaria del centre, i d'aquesta manera podrem tenir les dades actualitzades.
Roba: Els alumnes han d'assistir a classe cuidant la higiene personal i correctament vestits. És important que els infants duguin roba còmoda, especialment els alumnes d'Educació Infantil. Recordau també la necessitat de marcar la roba dels infants, sobretot les jaquetes i abrics, i així es podran retornar en cas de pèrdua a l'escola.
Ús de mòbils i aparells o juguetes electròniques: Us recordam que aquests aparells no es poden dur a centre.
Malalties dels alumnes: Els infants no podran assistir a classe si estan malats, sobretot si tenen febre. Us recordam que els mestres no podem administrar cap medicament als alumnes sense prèvia autorització escrita (casos molt puntuals i excepcionalment) i informe mèdic.
Berenars: Els dilluns seguim fent els berenars de fruita. Recomanam que els berenars siguin variats, sans i de quantitat raonable per a l'infant, evitant la pastisseria industrial. Tampoc es poden dur llepolies.
Seguint amb el projecte Aliment@cció 'Un dia sense carn' treballat al centre els darrers cursos, us proposam que els dimecres els infants duguin els berenars sense carn.


Auxiliar de conversa: Aquest curs comptarem amb una auxiliar de conversa nadiua, dirigit a potenciar la competència comunicativa en llengua anglesa. 

Reunió princpi de curs alumnes 3 anys

Estimades famílies, 

Us informam que aquest dijous 8 de setembre a les 13h farem la reunió informativa de principi de curs per a les famílies dels alumnes de 3 anys. 

La reunió es farà a l'aula de 3 anys de l'edifici d'infantil. 
Us esperam a tots!

Xisca Carrió
Tutora de 3 anys