Famílies

 
Projecte Educatiu

Ens definim com a una escola

  • Mallorquina, arrelada al seu entorn i que utilitza la llengua catalana com a llengua d'ensenyament-aprenentatge i com llengua vehicular en totes les seves relacions, tant internes com a externes.
  • Que vol potenciar la capacitat creativa i l'esperit crític del seu alumnat. Per això ens preocupam de programar activitats d'expressió dins diferents àmbits: llenguatge, plàstica, dramatització, música... i de treballar les habilitats de pensament, tant en les relacions personals com en el desenvolupament curricular. Dins l'horari de primària s'inclou una sessió setmanal dedicada al treball de les habilitats de pensament a partir dels materials del Projecte de Filosofia 3/18 i d'altres textos o imatges. Demanam que vosaltres participeu d'aquest treball acostumant els vostres fills a que argumentin les seves idees, les seves demandes, que s'acostumin a donar raons del que fan i del que volen...
  • Preocupada per la protecció del medi. Tenim hort ecològic escolar tant a Educació Infantil com a Primària, on hi treballa tot l'alumnat de manera rotatòria. L'alumnat també es responsabilitza de la recollida selectiva i d'altres mesures de protecció ambiental (apagar llums, no tudar aigua...) De forma rotatòria assumeixen el càrrec de “vigilants ambientals” (un per a cada cicle de primària). Un/a alumne/a del tercer cicle és elegit com a Coordinador ambiental per a l'alumnat. Disposam d'un Projecte d'Ambientalització i pretenem ser un model tant pel nostre alumnat com per l'entorn. Tenim el guardó de Centre Ecoambiental, concedit per les Conselleries de Mediambient i d'Educació des del 2005 i també el guardó de l'Agenda 21 escolar, de l'Ajuntament de Palma, com a centre compromès amb el desenvolupament sostenible. També us demanam que, des de casa, col·laboreu amb la nostra tasca, facilitant que les nines i els nins puguin fer a casa el que se'ls demana que facin a l'escola (recollida selectiva, mesures d'estalvi energètic...)
  • Coeducadora, solidària i que atén la diversitat.

Aspectes organitzatius
Entrades / sortides alumnat

L'horari lectiu comença a les 9h i finalitza a les 14h. Es prega respectar al màxim aquest horari per a l'entrada i sortida de l'alumnat, per tal de no interrompre el ritme de les activitats.

L'alumnat d'educació infantil (3 i 4 anys) entra i surt per la barrera petita situada al cantó entre la costa del camí de Sant Jordi i el carrer de Can Cota. La família els acompanya fins a la vidriera que dóna accés a l'edifici. A les 9.10h es tanca la barrera i les famílies que arribin més tard hauran d'entrar per l'edifici de primària i deixar el seu fill/a a secretaria, des d'on serà acompanyat fins a la seva aula. Els alumnes de 5anys enguany han d'entrar per la porta de la costa grossa (escola matinera) per accedir a la seva aula.

L'alumnat de primària, per qüestions de seguretat, és convenient que esperi damunt la plaça Bisbe Planas fins el moment en que sona el timbre per entrar. Entren i surten tots sols. Pensau que a les 14h. els deixam sortir lliurement i és responsabilitat de les famílies saber on van i amb qui.

Agenda escolar

L'alumnat de primària disposa d'una agenda, que ha de ser la via de comunicació constant i continuada entre família i escola, a més de servir per què l'alumnat es vagi entrenant en la planificació de les seves tasques. Per tal que l'agenda compleixi la seva funció ha de ser revisada diàriament per la família. També és necessari que ens assegurem de que no queda a casa. En cas d'haver-hi una anotació del mestre, la família signarà com a mostra de que n'està assabentada. Els tutors faran el mateix quan sigui la família qui hi escriu una nota.

Cal evitar demanar atenció als tutors a l'hora d'entrada de l'alumnat, ja que cada mestre/a, en aquest moment, ha d'estar pendent del seu grup i no pot atendre de manera particular cap pare/mare. Quan un tema no pugui ser comentat a l'agenda, s'haurà de concertar, a través d'ella, una entrevista amb el tutor en horari no lectiu.

Justificació d'absències

Quan un alumne falta a classe, cal que la família justifiqui el motiu a través de l'agenda o bé personalment. En cap cas serà suficient la justificació per part de l'alumne.

Horari de tutoria

Cada tutor disposa d'una hora setmanal de dedicació a les famílies, per tal de mantenir entrevistes individuals. Convé sempre concertar l'hora de l'entrevista mitjançant l'agenda, per tal d'evitar esperes i per facilitar que el tutor les pugui planificar.

Atenció per part de l'equip directiu

Per qualsevol tema que transcendeixi la tutoria o quan considereu que un conflicte o un tema que us preocupa no ha pogut ser resolt pel mestre o tutor corresponent, us podeu dirigir a la direcció del centre. Per tal d'evitar esperes i poder ser rebuts com cal, convé que demaneu, sempre que sigui possible, cita prèvia.

Horari secretaria

L'horari de secretaria per tots els temes que requereixen la sol·licitud, emplenament i lliurament de documentació (beques, certificats...) és de dilluns a dimecres de les 9 a les 10 hores. Pregam que respecteu al màxim aquest horari, a menys que s'especifiqui el contrari.Participació família-escola

Les famílies disposau de dues vies importants de participació dins l'escola: una és a través dels vostres representants dins el Consell Escolar i l'altra és a través de l'Associació de Mares i Pares del centre (AMIPA). Mitjançant qualsevol d'aquestes vies podeu fer arribar les vostres demandes i preocupacions.

A més d'aquestes vies, i a nivell particular, us podeu dirigir

-al tutor/a del vostre fill/a, que ha de ser el vostre referent per a qualsevol tema relacionat amb el rendiment acadèmic, adaptació, actitud, seguiment del treball escolar, resolució de conflictes, etc.

-a l'equip directiu, per a qualsevol tema que transcendeixi la tutoria.Resolució de conflictes

Sempre es promou el diàleg per a la resolució dels conflictes: primer els alumnes entre sí, després amb els mestres (tutors, especialistes, mestres de torn al pati...) i, finalment, si és necessari, amb el cap d'estudis o la directora.Autoritzacions

A l'inici de l'escolarització al nostre centre us demanarem, amb caràcter general, dos tipus d'autoritzacions: una per poder rebre missatges via SMS o correu electrònic, i l'altra pel dret d'imatge.

A més us demanarem una autorització per a realitzar sortides a peu pel poble o els seus voltants i una altra per al trasllat al centre de salut més proper en cas d'accident lleu. De manera puntual, us demanarem autorització per a qualsevol sortida, colònies... que impliquin la utilització d'un mitjà de transport, bé a través de l'agenda o bé mitjançant un full a part.Actuació en cas de malaltia o accident

Si un alumne no es troba bé durant l'horari escolar s'informarà a la família. En cap cas no s'administrarà cap medicament, a no ser que es disposi de la corresponent prescripció mèdica i/o de l'autorització per part del pare/mare/tutor legal (al centre tenim models d'autorització específics per aquests casos).

En cas d'accident durant l'horari lectiu, s'avisarà la família per tal que duguin l'alumne al centre mèdic corresponent. Si la gravetat requerís intervenció immediata, a més d'avisar la família, es cridarà una ambulància per acompanyar l'alumne a un centre mèdic. Al centre disposam de fulls per a la reclamació de danys i perjudicis.Actualització de dades

És important mantenir actualitzada la base de dades del centre. Per això vos demanam que informeu al tutor i a secretaria de qualsevol canvi d'adreça, telèfon...Berenar de fruita

Per tal de potenciar una alimentació saludable, des de fa anys el dilluns és el dia del berenar de fruita. Com a mínim aquest dia de la setmana, tot l'alumnat ha de dur fruita per berenar.

Serveis
Escola Matinera. Cada dia des de les 7 fins a les 9 hores.
Menjador Escolar. Cada dia des de les 14 fins a les 16 hores.
Per utilitzar qualsevol d'aquests serveis cal emplenar un full d'inscripció específic cada curs escolar (encara que el servei no s'utilitzi tots els dies). El monitor/a responsable disposarà d'aquests fulls i us informarà del sistema de pagament. També els podreu trobar a consergeria i a secretaria.
Activitats extraescolars. Cada curs es fa una oferta d'activitats extraescolars de la qual s'informa mitjançant una circular a les famílies dins la primera setmana del curs, per tal que puguin inscriure els seus fills/es si així ho desitgen. En funció del nombre d'inscripcions, la comissió d'activitats extraescolars valora quines activitats es poden dur a terme..