Procés matrícula 2019-2020


SOL·LICITUD DE PLAÇA CURS 2019-2020
HORARI SECRETARIA

Cada dia de 9 a 11:00h

 • Termini: del 13 de maig al 17 de maig de 2019
 • Com tramitar la sol·licitud:
  - TRÀMIT PRESENCIAL:
   L'imprès de la sol·licitud la podeu trobar: a la pàgina web http://escolaritzacio.caib.es, a la secretaria del Centre, o a una oficina d'escolarització.
  - TRÀMIT TELEMÀTIC:
   Realitzar el tràmit telemàticament a la pàgina web escolaritzacio.caib.es, on hi trobareu un formulari electrònic i tota la informació necessària.
En ambdós casos, presencial o telemàtica, és IMPRESCINDIBLE lliurar la sol·licitud signada al centre elegit en primera opció.
  INFORMACIÓ D’INTERÈS
-El Centre disposa d'unitats d’educació infantil (2n cicle) i d'unitats de primària.
-Hi ha servei d’escola matinera entre les 7:00 i les 9 hores del matí.
-Hi ha servei de menjador escolar entre les 14 i les 16 hores.
-No hi ha servei de transport.
-Hi ha oferta d’activitats extraescolars en horari d'horabaixa. Informació AMIPA.
-Estam adscrits a l’IES La Ribera (amb transport escolar).


DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR
 • Imprès de sol·licitud emplenat i signat pel pare i per la mare, o tutors legals.
 • DNI o NIE de l'alumne si en té.
 • DNI o NIE del pare, de la mare o dels tutors legals.
 • Llibre de família, certificat de naixement o document acreditatiu del registre civil.
 • Declaració responsable per justificar perquè no hi consta la signatura del segon tutor a la sol·licitud.