Fotos bunyolada 2016

I aquí tenim els millors bunyols fets per les padrines de Sant Jordi. Moltes gràcies!!!

Bunyolada 2016

Demà són les Verges, i l'AMIPA, un any més, convida tots els infants del CEIP de Sant Jordi a tastar els bunyols que les padrines faran. 
Moltes gràcies a l'AMIPA!

Renovació Consell Escolar

Benvolgudes famílies, 


Us informam que el nostre centre ha de procedir a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar. 
El procediment de renovació es farà seguint el següent calendari: 

- Dia 5/10/2016 sorteig dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral. Exposició dels censos provisionals. 
- Dia 10/10/2016 constitució de la Junta Electoral. 
- Dia 17/10/2016 termini reclamacions (12h) als censos provisionals. 
- Dia 20/10/2016 publicació dels censos definitius. 
- Dia 28/10/2016 final del termini de presentació de candidatures (per escrit). 
- Dia 7/11/2016 publicació i comunicació de les candidatures provisionals i resultats dels sorteigs de les meses electorals. 
- Dia 8/11/2016  fi del termini de presentació de candidatures provisionals (12h). 
- Dia 10/11/2016 publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
- Dia 14/11/2016 fi del termini per sol·licitar l'acreditació com a supervisor/a (12h). 
Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu. 
- Dia 22/11/2016 eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l'escrutini si hi ha empats.
- Dia 23/11/2016 reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes. 


Què és el Consell Escolar?
            És l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.

Qui forma part del Consell escolar?
  el director/a del centre, que n'és el president
  el cap d'estudis
  el secretari del centre (amb veu però sense vot) que actua com a secretari del consell
  un representant de l'Ajuntament
  4 representants dels pares i mares elegits per votació
  1  pare/mare representant de l'AMIPA
  5 representants dels mestres elegits per votació.

Com funciona  el Consell Escolar?
            Es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui la presidència o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres, que hauran d’indicar els temes a incloure a l’ordre del dia; en aquest últim cas, la reunió tendrà lloc dins els 15 dies següents a la data de la sol·licitud. En tot cas, serà preceptiva, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final.      L’assistència a les sessions del consell escolar serà un dret i un deure per a tots els membres.
            El director enviarà als membres del consell escolar la convocatòria amb l’ordre del dia, la documentació que serà objecte de debat i, si escau, d’aprovació, amb una antelació mínima de set dies naturals. Podran realitzar-se, a més, convocatòries extraordinàries amb una antelació mínima de 48 hores, quan la naturalesa dels assumptes que hagin de tractar-se així ho aconselli.

Quines competències té el Consell Escolar?
a) Establir les directrius i realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment, com també determinar els procediments necessaris per a la revisió, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre per aquest reglament en relació a la planificació i l’organització docent.
b) Aprovar el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com a documents integrats dins del projecte educatiu de centre, avaluar-ne el compliment i fixar els mecanismes de revisió.
c) Aprovar i avaluar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori l’equip directiu, i respectar, en tot cas, els aspectes docents que són competència del claustre, com també aprovar la memòria anual de final de curs on se’n reculli l’avaluació.
d) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, menjador i transport, o qualsevol altre servei que s’ofereixi a l’alumnat, aprovar-les i avaluar-les.
e) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
f) Conèixer les propostes del programa de direcció dels candidats al càrrec, que inclouran com a mínim els elements referits a l’article 30.3 d’aquest reglament, i elegir el director del centre.
g) Proposar la revocació de nomenament del director, en els termes previstos a l’article 34 d’aquest reglament.
h) Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre, i assignar-los competències, sense perjudici dels ja existents.
i) Concretar el calendari i l’horari escolar del centre, conforme a l’Ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura que els regula.
j) Decidir sobre l’admissió d’alumnes, amb subjecció al que s’ha establert en la normativa vigent.
k) Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que corresponguin a aquelles conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en el centre, d’acord amb el reglament d’organització i funcionament, i les normes que regulen els drets i deures de l’alumnat.
l) Analitzar, valorar i revisar les normes de convivència del centre, a fi de detectar-ne les deficiències i millorar els resultats educatius de la seva aplicació.
m) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar, i elaborar-ne un informe per incloure’l a la memòria anual.
n) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, i en aquelles accions assistencials a les quals el centre pugui prestar la seva col·laboració.
o) Fixar les directrius per a la col·laboració amb altres centres, entitats i organismes, amb finalitats culturals, educatives i socials.
p) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i del material escolar, i la seva renovació, com també vetllar-ne per la conservació.
q) Analitzar i valorar l’eficàcia en la gestió dels recursos.
r) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, com també els resultats de l’avaluació que en realitzi l’Administració educativa o qualsevol informe relatiu al funcionament d’aquest.

s) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura.

 Aquesta informació s'ha extreta del Reglament d'Organització i Funcionament del centre (ROF) i del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària (ROC).