Bunyolada 2018

Tenim les millors padrines i les millors mares, que un any més ens han preparat els millors bunyols per als nostres alumnes. 
Moltes gràcies a l'AMIPA del CEIP de Sant Jordi per fer-ho possible!


Renovació del Consell Escolar del CEIP de Sant Jordi


ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2018


Us informam que s’ha iniciat el procés per a la renovació parcial del Consell Escolar, òrgan col.legiat del centre format per representants dels diferents sectors de la comunitat educativa. Al tauler d’anuncis de l’escola hi trobareu publicats els CENSOS (pares i mares amb dret a vot i que poden presentar la seva candidatura per a aquestes eleccions). Si observau qualsevol errada a les dades, us pregam que ens ho comuniqueu dins el termini de reclamacións que queda obert fins a les 12 hores del dia 17 d'octubre.

Informar-vos també que, a partir d'avui, podeu presentar la vostra CANDIDATURA per aquestes eleccions, fent-nos arribar el full adjunt. El termini de presentació de candidatures finalitza a les 12:00 hores de dia 19 d'octubre.

S’han d’elegir 2 pares o mares com a substituts dels que cessen. Les eleccions seran dia 26 de novembre. Els membres elegits en l’actual procés electoral, ho seran per un període de quatre anys, ja que el Consell es renova per meïtats cada dos anys.


Què és el Consell Escolar?
És l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.


Qui forma part del Consell escolar?
  el director/a del centre, que n'és el president
  el cap d'estudis
  el secretari del centre (amb veu però sense vot) que actua com a secretari del consell
  un representant de l'Ajuntament
  4 representants dels pares i mares elegits per votació
  1  pare/mare representant de l'AMIPA
  5 representants dels mestres elegits per votació.

Com funciona  el Consell Escolar?
Es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui la presidència o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres, que hauran d’indicar els temes a incloure a l’ordre del dia; en aquest últim cas, la reunió tendrà lloc dins els 15 dies següents a la data de la sol·licitud. En tot cas, serà preceptiva, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final. L’assistència a les sessions del consell escolar serà un dret i un deure per a tots els membres.
El director enviarà als membres del consell escolar la convocatòria amb l’ordre del dia, la documentació que serà objecte de debat i, si escau, d’aprovació, amb una antelació mínima de set dies naturals. Podran realitzar-se, a més, convocatòries extraordinàries amb una antelació mínima de 48 hores, quan la naturalesa dels assumptes que hagin de tractar-se així ho aconselli.

Calendari

- Dia 10/10/2018 constitució de la Junta Electoral. 
- Dia 15/10/2018 informació a tota la comunitat educativa i exposició pública dels censos. 
- Dia 19/10/2018 termini reclamacions (12h) als censos provisionals. 
- Dia 20/10/2018 publicació dels censos definitius. 
- Dia 26/10/2018 final del termini de presentació de candidatures (per escrit). 
-Dia 7/11/2018 publicació i comunicació de les candidatures provisionals i resultats dels sorteigs de les meses electorals. 
- Dia 9/11/2018  fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals (12h). 
- Dia 10/11/2018 publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
- Dia 19/11/2018 fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu. 
- Dia 26/11/2018 eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l'escrutini si hi ha empats.
- Dia 28/11/2018 reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes. 

SOLIDARITAT AMB EL LLEVANT DE MALLORCA


EL CEIP DE SANT JORDI SE SOLIDARITZA AMB ELS POBLES DEL LLEVANT DE MALLORCA