Procés escolarització

SOL·LICITUD DE PLAÇA CURS 2017-2018


 • Termini: del 2 al 12 de maig de 2017
 • Com tramitar la sol·licitud:
  - TRÀMIT PRESENCIAL:
   L'imprès de la sol·licitud la podeu trobar: a la pàgina web http://escolaritzacio.caib.es, a la consergeria del Centre, o a una oficina o suboficina d'escolarització.
  - TRÀMIT TELEMÀTIC:
   Realitzar el tràmit telemàticament a la pàgina web http://escolaritzacio.caib.es, on hi trobareu un formulari electrònic i tota la informació necessària.
En ambdós casos, presencial o telemàtica, és IMPRESCINDIBLE lliurar la sol·licitud signada al centre.
 • Només ha de sol·licitar plaça l’alumnat nou. L’alumnat que ja està matriculat en aquests moments a qualsevol dels nivells educatius, ja té reserva automàtica de plaça.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

-El Centre disposa d'unitats d’educació infantil (2n cicle) i d'unitats de primària.
-Hi ha servei d’escola matinera entre les 7:00 i les 9 hores del matí.
-Hi ha servei de menjador escolar entre les 14 i les 16 hores.
-No hi ha servei de transport.
-Hi ha oferta d’activitats extraescolars en horari d'horabaixa. Els dies i horari depenen de l'activitat i dels grups.
-Estam adscrits a l’IES La Ribera (amb transport escolar).


CALENDARI PROCÉS ESCOLARITZACIÓ
 • Del 2 al 12 de maig: termini per presentar les sol·licituds
  - Dia 9 de juny: publicació de les llistes provisionals d’admesos
  - Dia 16 de juny: publicació de les llistes definitives
  - Del 22 al 27 de juny: període de matriculació d’educació infantil i primàriaSOL·LICITUD DE PLAÇA CURS 2017-2018

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Amb caràcter general (documentació obligatòria):
 • Imprès de sol·licitud emplenat i signat pel pare i per la mare, o tutors legals.
 • Còpia del DNI, del NIE, passaport de l’alumne o de la pàgina del llibre de família on figura.
 • Còpies del DNI, del NIE o passaport del pare i la mare o dels tutors legals de l’alumne.
 • Declaració de responsabilitat en el cas que la sol·licitud es tramiti de forma unilateral.
 • Sentència judicial, en els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci.


A efectes de barem:
 • Certificat expedit pel centre, en cas de tenir-hi germans matriculats.
 • Certificat expedit pel centre, en el cas que el pare, mare o tutor legal hi treballi.
 • Justificant d’empadronament amb expressió d’antiguitat de l’alumne, per justificar la proximitat del domicili.
 • Certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de feina i certificat de vida laboral.
 • Renda anual de la unitat familiar de l’any 2015. L'Administració educativa ho sol·licita.
 • Certificació de discapacitat per justificar la discapacitat de l’alumne, pare, mare o tutor legal (mínim 33%).
 • Còpia del carnet oficial de família nombrosa.
 • Certificat mèdic per justificar una malaltia crònica de l’alumne. Només s’atendran les malalties recollides a la normativa.
 • Certificat acreditatiu de situació d'acolliment familiar, residencial, preadopció o adopció.
 • Altres circumstàncies rellevants:
  - 0’5 punts alumnes del municipi de Palma que tenguin el seu domicili al nucli de Sant Jordi.
  - 0’5 punts als fills d’antics alumnes.HORARI SECRETARIA
per a la sol·licitud de plaça:

        De dilluns a divendres de 9 a 10:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Revista Màgica 2017

Presentam la revista Màgica, edició 47. Feliç Sant Jordi!

Cursa Gotes per al Níger 2017

Molt bé tots els infants, que un curs més, han conclòs aquesta cursa solidària. I moltes gràcies a tots els pares i mares que ens han acompanyat. Ha estat una experiència fantàstica!
gotes Níger 2017 - Kizoa Editar Videos - Movie Maker

Procés escolarització curs 2017/18

El proper 2 de maig s'obri el temini per a presentar les sol·licituds del procés d'admissió per al curs 2017/18. 
Les sol·licituds es podran descarregar de la web i també hi haurà còpies al centre. 
Teniu tota la informació a: