Nadal 2016

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE TOT L'ALUMNAT

Benvolgudes famílies,
Us informam que, com ja és habitual, celebrarem la fi d'aquest primer trimestre cantant nadales.

Dijous 22 de desembre a les 10h, tots els cursos d'Educació Infantil i Primària cantarem Nadales a l'Església. Ens agradaria molt que ens acompanyéssiu en aquest acte, i us demanam que durant aquesta celebració mantingueu el màxim silenci possible i ocupeu els llocs habilitats per als pares. Recordau que per a totes les famílies, l'actuació dels vostres fills és, sens dubte, la més important, però per a què tots puguem gaudir al màxim de tot l'acte, és necessari respectar les actuacions de tothom i guardar també silenci entre una actuació i altra. El respecte és un valor que treballam contínuament des de l'escola, i necessitam que des de les famílies també se'n faci incís. Gràcies per la vostra col·laboració.
Com cada any, s'enregistrarà tot el concert i es penjarà al bloc del centre, de manera que ho podreu veure tantes vegades com vulgueu. No ocupeu llocs destinats als infants o als encarregats de fer fotos i vídeo

A continuació, els alumnes berenaran de xocolata i ensaïmades a l'escola. Agraïm a l'AMIPA que ens convidi a aquesta festa. TOTS els alumnes han de dur un plat, una tassa o un tassó, una cullereta i un torcaboques. És important que cadascú dugui el seu material dins una bosseta de plàstic per després tornar a guardar-ho tot en haver acabat de menjar, sense perill d'embrutar la motxilla.


El segon trimestre començarà dilluns 9 de gener, amb els horaris i serveis habituals. 

El Claustre de mestres us desitja BONES FESTES A TOTS!!!
♫♫♫♫


Tallers AMIPA


Cursos de llengua catalana per a mares i pares no catalanoparlants

Inscripcions a la secretaria del centre fins dimecres 16 de novembre. Hi ha d'haver 15 inscripcions per a què el curs es pugui fer.

Fotos bunyolada 2016

I aquí tenim els millors bunyols fets per les padrines de Sant Jordi. Moltes gràcies!!!

Bunyolada 2016

Demà són les Verges, i l'AMIPA, un any més, convida tots els infants del CEIP de Sant Jordi a tastar els bunyols que les padrines faran. 
Moltes gràcies a l'AMIPA!

Renovació Consell Escolar

Benvolgudes famílies, 


Us informam que el nostre centre ha de procedir a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar. 
El procediment de renovació es farà seguint el següent calendari: 

- Dia 5/10/2016 sorteig dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral. Exposició dels censos provisionals. 
- Dia 10/10/2016 constitució de la Junta Electoral. 
- Dia 17/10/2016 termini reclamacions (12h) als censos provisionals. 
- Dia 20/10/2016 publicació dels censos definitius. 
- Dia 28/10/2016 final del termini de presentació de candidatures (per escrit). 
- Dia 7/11/2016 publicació i comunicació de les candidatures provisionals i resultats dels sorteigs de les meses electorals. 
- Dia 8/11/2016  fi del termini de presentació de candidatures provisionals (12h). 
- Dia 10/11/2016 publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
- Dia 14/11/2016 fi del termini per sol·licitar l'acreditació com a supervisor/a (12h). 
Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu. 
- Dia 22/11/2016 eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l'escrutini si hi ha empats.
- Dia 23/11/2016 reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes. 


Què és el Consell Escolar?
            És l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.

Qui forma part del Consell escolar?
  el director/a del centre, que n'és el president
  el cap d'estudis
  el secretari del centre (amb veu però sense vot) que actua com a secretari del consell
  un representant de l'Ajuntament
  4 representants dels pares i mares elegits per votació
  1  pare/mare representant de l'AMIPA
  5 representants dels mestres elegits per votació.

Com funciona  el Consell Escolar?
            Es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui la presidència o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres, que hauran d’indicar els temes a incloure a l’ordre del dia; en aquest últim cas, la reunió tendrà lloc dins els 15 dies següents a la data de la sol·licitud. En tot cas, serà preceptiva, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final.      L’assistència a les sessions del consell escolar serà un dret i un deure per a tots els membres.
            El director enviarà als membres del consell escolar la convocatòria amb l’ordre del dia, la documentació que serà objecte de debat i, si escau, d’aprovació, amb una antelació mínima de set dies naturals. Podran realitzar-se, a més, convocatòries extraordinàries amb una antelació mínima de 48 hores, quan la naturalesa dels assumptes que hagin de tractar-se així ho aconselli.

Quines competències té el Consell Escolar?
a) Establir les directrius i realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment, com també determinar els procediments necessaris per a la revisió, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre per aquest reglament en relació a la planificació i l’organització docent.
b) Aprovar el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com a documents integrats dins del projecte educatiu de centre, avaluar-ne el compliment i fixar els mecanismes de revisió.
c) Aprovar i avaluar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori l’equip directiu, i respectar, en tot cas, els aspectes docents que són competència del claustre, com també aprovar la memòria anual de final de curs on se’n reculli l’avaluació.
d) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, menjador i transport, o qualsevol altre servei que s’ofereixi a l’alumnat, aprovar-les i avaluar-les.
e) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
f) Conèixer les propostes del programa de direcció dels candidats al càrrec, que inclouran com a mínim els elements referits a l’article 30.3 d’aquest reglament, i elegir el director del centre.
g) Proposar la revocació de nomenament del director, en els termes previstos a l’article 34 d’aquest reglament.
h) Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre, i assignar-los competències, sense perjudici dels ja existents.
i) Concretar el calendari i l’horari escolar del centre, conforme a l’Ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura que els regula.
j) Decidir sobre l’admissió d’alumnes, amb subjecció al que s’ha establert en la normativa vigent.
k) Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que corresponguin a aquelles conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en el centre, d’acord amb el reglament d’organització i funcionament, i les normes que regulen els drets i deures de l’alumnat.
l) Analitzar, valorar i revisar les normes de convivència del centre, a fi de detectar-ne les deficiències i millorar els resultats educatius de la seva aplicació.
m) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar, i elaborar-ne un informe per incloure’l a la memòria anual.
n) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, i en aquelles accions assistencials a les quals el centre pugui prestar la seva col·laboració.
o) Fixar les directrius per a la col·laboració amb altres centres, entitats i organismes, amb finalitats culturals, educatives i socials.
p) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i del material escolar, i la seva renovació, com també vetllar-ne per la conservació.
q) Analitzar i valorar l’eficàcia en la gestió dels recursos.
r) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, com també els resultats de l’avaluació que en realitzi l’Administració educativa o qualsevol informe relatiu al funcionament d’aquest.

s) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura.

 Aquesta informació s'ha extreta del Reglament d'Organització i Funcionament del centre (ROF) i del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària (ROC).

Informació general

Benvolgudes famílies,
Volem donar-vos la benvinguda un curs més, i molt especialment a les famílies que per primera vegada formen part del nostre centre.
L’Equip Directiu i tot el Claustre ens posam a la vostra disposició per allò que necessiteu.

HORARI GENERAL DEL CENTRE I ALTRES DADES D'INTERÈS:

Activitats lectives: de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Servei de menjador: de dilluns a divendres de 14 a 16h, de setembre a juny (devora aula de psicomotricitat, zona poliesportiu). Compra directa de tiquets a la monitora.
Monitora de menjador: Maria, telèfon 687 34 97 37
Escola matinera: de dilluns a divendres de 7 a 9h, de setembre a juny.
Compra directa de tiquets als monitors (K-Codril a través de l'AMIPA).
Activitats extraescolars: de dilluns a divendres de 15 a 19h (dilluns i dijous fins les 18h).
L'organització de l'escola matinera i de les activitats extraescolars és a càrrec de l'AMIPA del centre.
Contacte AMIPA: 
amipasantjordi@gmail.com 
www.facebook.com/AMIPCEIP Sant Jordi

CALENDARI ESCOLAR:
 • Dia 12 d’octubre de 2016 (festa nacional).
 • 31 d'octubre (dia no lectiu de lliure elecció).
 • Dia 1 de novembre de 2016 (Tots Sants).
 • Dia 6 de desembre de 2016 (Dia de la Constitució).
 • Dia 8 de desembre de 2016 (Immaculada Concepció).
 • Dia 20 de gener (festa local).
 • Dia 27 de febrer (dia no lectiu de lliure elecció).
 • Dia 28 de febrer de 2017 (Festa Escolar Unificada).
 • Dia 1 de març (dia de les Illes Balears).
 • Dia 1 de maig (festa nacional).
Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
Pasqua: del 12 d’abril al 21 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
Les classes acaben dijous 22 de juny.

ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE:
Equip Directiu Directora Maria Antònia Rossinyol
Cap d’estudis Joana Pol
Secretària Fidela Sánchez
Educació Infantil
4t Xisca Carrió
5è Marga Pizà
6è Catalina Garcias
+1 Maria Garau/Antònia Pizà/Catalina Sansó (totes a ½ jornada)
Educació Primària
1r A Rebeca Ardid 1r B Maria Antònia Petro
2n Miquela Vidal
3r Maria Francisca Pastor
4t Lidia Sabater (½ jornada)
5è Adela Bujosa
6è Maria Coloma Gelabert
Mestres especialistes Pedagogia Terapèutica Joana Pol / Apol·lònia Piña (½ jornada)
Audició i Llenguatge Sabela Darder
Atenció a la Diversitat Magdalena Ramis
Llengua estrangera Catalina Rebassa (2/3 jornada) i Maria Isabel Forteza (½ jornada)
Música Pere Víctor Rado (½ jornada)
Educació Física Adela Bujosa
Religió Pilar Díez (compartida)
EOEP (Equip d'orientació educativa i psicopedagògica)
Orientadora: Catalina Júlia Morey (dimarts)
PTSC (professora tècnica de serveis a la comunitat): Aina Margalida (assistència mensual)

REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR
Presidenta Maria Antònia Rossinyol
Cap d'estudis Joana Pol
Secretària Fidela Sánchez
Representants dels mestres: 
Marga Pizà, Miquela Vidal, Maria Coloma Gelabert, 
Maria Francisca Pastor, Pere V. Rado
Presidenta de l'AMIPA: Joana Porquer
Representants de pares i mares:
Agustí Sánchez, Susana García, Daniela Quiles, Antònia Crespí
Representant Ajuntament:  Antonio José Muñoz

SERVEIS:
El centre disposa dels serveis d'escola matinera, menjador i activitats extraescolars.
Tots els models de sol·licitud es troben a la consergeria del centre.
Recordam que els tiquets d'escola matinera s'abonaran directament a la monitora.
Per a més informació en relació a les activitats extraescolars us podeu posar en contacte amb l'AMIPA del centre. També trobareu la informació de les activitats proposades al bloc del centre, fulls d'inscripció i facebook de l'AMIPA.
Els usuaris de menjador han d'avisar al conserge abans de les 9:20h del mateix dia o bé dipositar el tiquet de menjador a la bústia del centre. Recordam que els tiquets es compren a la monitora de menjador directament. El càtering responsable del servei de menjador és Newrest.

NORMATIVA BÀSICA
Puntualitat: És necessari que per al bon funcionament i organització de les activitats lectives els alumnes arribin puntuals. En cas de retard cal dur el justificant escrit.
Els alumnes d'Educació Infantil que arribin tard seran acompanyats pel conserge a la seva aula.
Sortides del centre: Els alumnes no podran sortir del centre en horari lectiu sense una persona adulta autoritzada, i prèvia comunicació a la tutora.
Entrevistes tutors: Cada tutora us informarà a les reunions de principi de curs per concertar una entrevista. En cas que necessiteu una cita amb la tutora, ho podeu sol·licitar a través de l'agenda.
Canvi dades personals: Us demanam que si hi ha canvi de telèfon o domicili ho comuniqueu a la secretaria del centre, i d'aquesta manera podrem tenir les dades actualitzades.
Roba: Els alumnes han d'assistir a classe cuidant la higiene personal i correctament vestits. És important que els infants duguin roba còmoda, especialment els alumnes d'Educació Infantil. Recordau també la necessitat de marcar la roba dels infants, sobretot les jaquetes i abrics, i així es podran retornar en cas de pèrdua a l'escola.
Ús de mòbils i aparells o juguetes electròniques: Us recordam que aquests aparells no es poden dur a centre.
Malalties dels alumnes: Els infants no podran assistir a classe si estan malats, sobretot si tenen febre. Us recordam que els mestres no podem administrar cap medicament als alumnes sense prèvia autorització escrita (casos molt puntuals i excepcionalment) i informe mèdic.
Berenars: Els dilluns seguim fent els berenars de fruita. Recomanam que els berenars siguin variats, sans i de quantitat raonable per a l'infant, evitant la pastisseria industrial. Tampoc es poden dur llepolies.
Seguint amb el projecte Aliment@cció 'Un dia sense carn' treballat al centre els darrers cursos, us proposam que els dimecres els infants duguin els berenars sense carn.


Auxiliar de conversa: Aquest curs comptarem amb una auxiliar de conversa nadiua, dirigit a potenciar la competència comunicativa en llengua anglesa. 

Reunió princpi de curs alumnes 3 anys

Estimades famílies, 

Us informam que aquest dijous 8 de setembre a les 13h farem la reunió informativa de principi de curs per a les famílies dels alumnes de 3 anys. 

La reunió es farà a l'aula de 3 anys de l'edifici d'infantil. 
Us esperam a tots!

Xisca Carrió
Tutora de 3 anys

Llibres de text 2016/2017

Aquí teniu el llistat de llibres per al proper curs 2016/2017

Documentació matrícula

MATRÍCULA CURS 2016-2017

Tots els alumnes admesos a les llistes definitives han de formalitzar la matrícula del 22 al 27 de juny. En cas contrari, perdran la plaça reservada.

Documentació que s’ha de presentar:

 • 2 fotos actuals tamany carnet.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Fotocòpia del full on consten les vacunes que té l’infant.
 • Fotocòpia completa del llibre de família, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
 • En casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial, sentència judicial on consti qui té la guarda i custòdia de l’infant i altres circumstàncies rellevants.

Horari de secretaria per a la formalització de matrícules:

DIMECRES 22: de 9:00h a 13:00h
DIES 23 i al 27: de 9:00h a 14:00h


Reutilització de llibres 2016-2017

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE L'ALUMNAT QUE EL PROPER CURS 2016/17
ESTARÀ ESCOLARITZAT A PRIMÀRIA
 • En què consisteix aquest programa?
En la creació d’un fons de llibres i material didàctic de titularitat del centre que es nodrirà a través de les aportacions econòmiques de les famílies, de la Conselleria d’Educació i Cultura i, si escau, d’altres institucions públiques o privades, amb la finalitat d’adquirir aquests llibres de text i material didàctic perquè l’alumnat els empri i els reutilitzi, mentre sigui possible fer-ne ús.
El programa de reutilització es va poder implantar a partir del curs 2009-2010 a tota la d’educació primària.

 • Objectius
 1. Incentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres de text i material didàctic.
 2. Mantenir un fons de llibres de text administrat pel consell escolar en règim de préstec per a l'alumnat.
 3. Estalviar en la compra dels llibres de text.

 • Manteniment del fons de llibres
Els fons rebrà les aportacions de:
 • La Conselleria d’Educació i Universitat.
 • Les famílies
 • Adhesió de les famílies
Les famílies que es vulguin adherir al Programa es comprometen a:
 1. Fer l'aportació econòmica anual aprovada pel consell escolar.
 2. Retornar, a final de curs, els llibres de text reutilitzables en bones condicions.

 • Com es du a terme el Programa?
 • L'escola compra i manté només els llibres reutilitzables de l'alumnat adherit al Programa. A principi de curs, cada alumne adherit al programa rebrà un lot dels llibres reutilitzables del seu curs, amb el seu nom, del qual se n'haurà de fer responsable al llarg de tot el curs. Les famílies hauran de comprar els llibres no reutilitzables.
 • Els llibres que formen part del fons queden al centre a final de curs i van identificats amb el segell del centre i una etiqueta amb un codi de barres.
 • Per tenir dret a participar en el Programa, les famílies heu de fer l' ingrés que us correspongui al compte de l'escola fins DIUMENGE 5 de JUNY:
  La Caixa ES37 2100 0149 1002 0005 6120

IMPORTANT: Heu de fer constar el NOM DE L'ALUMNE/A i el CURS QUE FARÀ EL 2016/17.
Si no es fa l’ingrés en el termini establert es perd el dret a participar en el Programa.Per acord del Consell Escolar, l'aportació econòmica que heu de fer les famílies que voleu adherir-vos al Programa de Reutilització és de 30€ o 20€, segons el curs.


A la taula següent, us podeu fer una idea aproximada de l'estalvi que us suposa l'adhesió al Programa:


Cost aproximat dels llibres reutilitzables
Aportació de les famílies al fons
ESTALVI
APROXIMAT
1r cicle de primària
1r: 35€ aprox (Català)
15€
20€
2n: 35€ aprox (Català)
15€
20€
2n cicle de primària
3r: 100€ aprox (Català, Castellà i Anglès )
20€
80€
4t: 100€ aprox (Català,Castellà i Anglès )
20€
80€

3r cicle de primària
5è: 98€(Català,Castellà, Anglès i Diccionari d'Anglès)
20€
78€
6è: 98€ (Català, Castellà, Anglès i Diccionari d'Anglès)
20€
78€


ATENCIÓ:
Les famílies adherides al programa us beneficiau d'un lot de llibres reutilitzables a canvi de l'aportació que feis al fons, però la resta de llibres (no reutilitzables) I QUADERNETS els heu de comprar pel vostre compte.

Podreu consultar el llistat de llibres de text de cada curs al tauler d'anuncis del centre a partir del 30 de juny. A la llista s'indicarà quins llibres són reutilitzables i quins no.
També al tauler trobareu el llistat de material necessari per a cada curs o cicle.Ajudes menjador curs 2016-2017

IMPORTANT 

S'han convocat ajudes per a l'ús del servei de menjador escolar, curs 2016/2017. 
Les sol·licituds les podeu descarregar AQUÍ, on hi trobareu també tota la informació. 

Termini de presentació: del 9 al 23 de maig al centre on estarà matriculat l'infant el proper curs. 


Revista Màgica
Ja tenim la revista Màgica d'enguany. 
Sant Jordi 2016

Procés escolarització

ATENCIÓ
Obert el termini d'escolarització per al proper curs 2016-2017 (alumnes nous que comencin al nostre centre). 
Entrega de sol·licituds del 9 al 20 de maig al propi centre o per web. 

Teniu tota la informació disponible a: 

Projecte de direcció

Aquí podeu consultar el projecte de direcció presentat per l'actual equip directiu. 

Jornada de portes obertes

Dimecres dia 20, horabaixa, entre les 15:00 i les 16:30h, l'escola romandrà de portes obertes, per als nous alumnes de 3 anys que comencin el proper curs

Setmana del llibre

Benvolgudes famílies,
La setmana del Dia del llibre celebram diverses activitats i tallers al nostre centre que canviaran la dinàmica habitual de les classes.

Dimarts dia 19 farem la cursa solidària 'Gotes per al Níger', a partir de les 9:30h del matí. El nostre centre organitza per segona vegada aquesta cursa, amb molta il·lusió per tal de donar suport als programes de supervivència infantil al Níger, a través de la plataforma enredate.org d'UNICEF. Enguany els pares també hi estau convidats. Podreu córrer juntament amb els vostres fills.
L'organització serà la següent:
- 9:30h educació infantil: cursa al camp de futbol.
- 9:55h alumnes de 1r i 2n: sortida del camp de futbol cap al Camí de Can Cota, girant després cap al C/Ponent. Seguirem cap al camp de futbol i arribarem a la meta.
- 10:20h alumnes de 3r i 4t: mateix itinerari que l'anterior, afegint la volta des del Camí de Son Oliver cap a Cas Quitxero. Seguirem cap al camp de futbol i arribarem a la meta.
- 10:45h alumnes de 5è i 6è: mateix itinerari que l'anterior i afegirem una volta al camp de futbol.
Estaríem molt contents que ens poguéssiu venir a animar, i tots aquells que vulgueu, també pogueu participar!
Per poder dur a terme aquesta cursa us demanam que cada alumne dugui 1€ d'aportació. Els pares que participin també faran l'aportació d'1€. Tots els doblers recaptats aniran íntegrament a UNICEF per a la campanya 'Gotes per al Níger'. Podeu donar l'euro a la mestra.
El mateix horabaixa, a les 19:30h a la biblioteca de Sant Jordi hi haurà una xerrada sobre el consum abusiu del sucre, de la campanya 25 grams (VSF Justícia Alimentària Global i col·laboració d'AECID). Hi estau tots convidats.


Dimecres dia 20, horabaixa, entre les 15:00 i les 16:30h, l'escola romandrà de portes obertes, per als nous alumnes de 3 anys que comencin el proper curs.


Dijous dia 21, anada a la finca de Son Ferrer, amb la colla de dimonis de Sant Jordi. Ens concentrarem a la plaça a les 9:30h, acompanyats pels fabiolers de Sant Jordi. A les 9:30h sortirem tots plegats cap a la finca. Aquesta activitat és només per als alumnes.


Divendres dia 22, festa de Sant Jordi. Es muntaran a la plaça Bisbe Planas les tradicionals paradetes de llibres, flors i de verdura ecològica. Hi haurà també una paradeta de la biblioteca municipal.
Educació infantil: muntarem una paredeta de llibres per fer lectura compartida i demanam la col·laboració de les famílies. Cada nin hauria de dur un conte o llibre de lectura a l'escola amb el nom posat a la portada i el curs per compartir amb la resta de companys de la seva classe. Aquest llibre serà retornat a casa. Podeu dur els llibres a l'escola fins dimarts 19 d'abril.
Els alumnes d'infantil elaboraran punts de llibre que podreu adquirir a la paradeta dels alumnes de primària.
Educació primària: muntarem una paradeta de llibres usats i els punts de llibre dels alumnes d'infantil. Us demanam la vostra col·laboració, de manera que cada alumne dugui els llibres, en bon estat, que pugui. Per adquirir un llibre podreu fer una aportació simbòlica d'1€ o 0,50€. El punt de llibre tendrà una aportació de 0'50€.
Tota la recaptació anirà íntegrament a UNICEF per a la campanya 'Gotes per al Níger'.
Els pares i mares dels alumnes de 6è de primària vendran trossos de coca i sucs. Com ja sabeu tots els doblers aconseguits es destinaran al viatge d'estudis de final de Primària.
Per si voleu compartir una estona amb els vostres fills/filles, us informam de l’horari aproximat en què els diferents cicles sortiran a la plaça a visitar les paradetes:
 • Educació Infantil: de 9:30 a 10h
 • 1r cicle de primària (1r i 2n): de 11:30 a 12:15h
 • 2n cicle de primària (3r i 4t): de 12:15 a 13h
 • 3r cicle de primària (5è i 6è): de 13 a 13:45h.


A més, a les 10:15h i a la mateixa plaça (si el temps ho permet) us convidam al recital poètic que l'alumnat de tota l'escola ha preparat.


Vos hi esperam!

Gràcies per la vostra col·laboració.