Famílies

Projecte Educatiu

Ens definim com a una escola:

- Mallorquina, arrelada al seu entorn i que utilitza la llengua catalana com a llengua d'ensenyament-aprenentatge i com llengua vehicular.

- Que vol potenciar la capacitat creativa i l'esperit crític del seu alumnat. Per això ens preocupam de programar activitats d'expressió dins diferents àmbits: llenguatge, plàstica, dramatització, música... i de treballar les habilitats de pensament, tant en les relacions personals com en el desenvolupament curricular.

- Preocupada per la protecció del medi. Tenim hort ecològic escolar tant a Educació Infantil com a Primària, on hi treballa tot l'alumnat de manera rotatòria. L'alumnat també es responsabilitza de la recollida selectiva i d'altres mesures de protecció ambiental (apagar llums, no tudar aigua...). De forma rotatòria assumeixen el càrrec de “vigilants ambientals” (un per a cada cicle de primària). Disposam d'un Projecte d'Ambientalització i pretenem ser un model tant pel nostre alumnat com per l'entorn. També us demanam que, des de casa, col·laboreu amb la nostra tasca, facilitant que les nines i els nins puguin fer la recollida selectiva, mesures d'estalvi energètic...

- Coeducadora, solidària i que atén la diversitat.


Aspectes organitzatius
Entrades / sortides alumnat
L'horari lectiu comença a les 9h i finalitza a les 14h.

L'alumnat d'educació infantil entra i surt per la barrera petita situada al cantó entre la costa del camí de Sant Jordi i el carrer de Can Cota. La família els acompanya fins a la vidriera que dóna accés a l'edifici. A les 9:10h es tanca la barrera i les famílies que arribin tard o hagin de sortir abans de les 14h hauran de tocar el timbre situat devora aquesta barrera entre les 11 a 11:30h.

Els alumnes de primària entren i surten tots sols (a excepció dels alumnes de 1r). Pensau que a les 14h els deixam sortir lliurement i és responsabilitat de les famílies saber on van i amb qui.Agenda escolar
L'alumnat de primària disposa d'una agenda, que ha de ser la via de comunicació constant i continuada entre família i escola, a més de servir per a què l'alumnat es vagi entrenant en la planificació de les seves tasques. Per tal que l'agenda compleixi la seva funció ha de ser revisada per la família. En cas d'haver-hi una anotació del mestre, la família signarà com a mostra de que n'està assabentada. Els tutors faran el mateix quan sigui la família qui hi escriu una nota.

Quan un tema no pugui ser comentat a l'agenda, s'haurà de concertar, a través d'ella, una entrevista amb el tutor en horari no lectiu.


Justificació d'absències
Quan un alumne falta a classe, cal que la família justifiqui el motiu a través de l'agenda o bé personalment. No serà suficient la justificació per part de l'alumne. La justificació també es pot fer a través del GESTIB.Horari de tutoria
Cada tutor disposa d'una hora setmanal de dedicació a les famílies, per tal de mantenir entrevistes individuals. Convé sempre concertar l'hora de l'entrevista mitjançant l'agenda o Gestib, per facilitar que el tutor les pugui planificar.Atenció per part de l'equip directiuPer a qualsevol tema que transcendeixi la tutoria o quan considereu que un conflicte o un tema que us preocupa no ha pogut ser resolt pel mestre o tutor corresponent, us podeu dirigir a la direcció del centre. Convé que demaneu, sempre que sigui possible, cita prèvia.


Berenar de fruita i dia sense carn
Per tal de potenciar una alimentació saludable, el dilluns és el dia del berenar de fruita i dimecres és el dia sense carn.Participació família-escola
Les famílies disposau de dues vies importants de participació dins l'escola: una és a través dels vostres representants dins el Consell Escolar i l'altra és a través de l'Associació de Mares i Pares del centre (AMIPA). Mitjançant qualsevol d'aquestes vies podeu fer arribar les vostres demandes i preocupacions.

A més d'aquestes vies, i a nivell particular, us podeu dirigir:
-al tutor/a del vostre fill/a, que ha de ser el vostre referent per a qualsevol tema relacionat amb el rendiment acadèmic, adaptació, actitud, seguiment del treball escolar, resolució de conflictes, etc.
-a l'equip directiu, per a qualsevol tema que transcendeixi la tutoria.

CONSULTAU EL LLISTAT DE CORREUS ELECTRÒNICS A  LA PÀGINA PRINCIPAL DEL BLOG.Resolució de conflictes
Sempre es promou el diàleg per a la resolució dels conflictes: primer els alumnes entre si, després amb els mestres (tutors, especialistes, mestres de torn al pati...) i, finalment, si és necessari, amb qualsevol membre de l'equip directiu.


Autoritzacions
A l'inici de curs us demanarem les autoritzacions pertinents.


Actuació en cas de malaltia o accident
Si un alumne no es troba bé durant l'horari escolar s'informarà a la família. No s'administrarà cap medicament, a no ser que es disposi de la corresponent prescripció mèdica i/o de l'autorització per part del pare/mare/tutor legal.

En cas d'accident durant l'horari lectiu, s'avisarà la família per tal que duguin l'alumne al centre mèdic corresponent. Si la gravetat requerís intervenció immediata, a més d'avisar la família, s'avisarà una ambulància per acompanyar l'alumne a un centre mèdic.Actualització de dades
És important mantenir actualitzada la base de dades del centre. Per això vos demanam que informeu al tutor i a secretaria de qualsevol canvi d'adreça, telèfon, correu electrònic...


Treball cooperatiu
Aquesta metodologia és un terme genèric usat per referir-se a un grup de procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.Serveis

Escola Matinera: Cada dia des de les 7 fins a les 9 h. Ho gestiona l'AMIPA del centre.

Menjador Escolar: Cada dia des de les 14 fins a les 16 h. Servei de càtering Ca'n Arabí

Per utilitzar qualsevol d'aquests serveis cal emplenar un full d'inscripció específic cada curs escolar (encara que el servei no s'utilitzi tots els dies). El monitor/a responsable disposarà d'aquests fulls i us informarà del sistema de pagament. També els podreu trobar a consergeria, a secretaria i a l'entrada genearl del blog.

Activitats extraescolars: Cada curs es fa una oferta d'activitats extraescolars de la qual s'informa mitjançant una circular a les famílies dins la primera setmana del curs, per tal que puguin inscriure les seves filles i fills si així ho desitgen. En funció del nombre d'inscripcions, la comissió d'activitats extraescolars valora quines activitats es poden dur a terme. Ho gestiona l'AMIPA del centre.

Més informació de l'AMIPA a: amipa@ceipdesantjordi.com i al facebook CEIP AMIPA Sant Jordi